Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Bygherrerådgivning Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

Bygherrerådgivning

 

0. Bygherrerådgiverens rolle

 

Dahlgaards Tegnestue er klientens uafhængige tillidsmand

og rådgiver.

 

Dahlgaards Tegnestue rådgiver og bistår klienten i

samarbejdet mellem denne og tilknyttede tekniske

rådgivere, entreprenører mv. Ligeledes kan Dahlgaards Tegnestue bistå klienten i forbindelse med leje eller køb af fast ejendom.

 

Dahlgaards Tegnestues rådgivning vil i praksis have mange former,

afhængig af klientens behov og opgavens karakter.

I ydelsesbeskrivelsen er udvalgt 5 typiske samarbejdsmodeller,

og rådgiverens ydelser er beskrevetfor hver af disse:

 

1. Dahlgaards Tegnestues rådgivning ved byggeri i fag-, stor- eller

hovedentreprise

2. Dahlgaards Tegnestues rådgivning ved byggeri i totalentreprise

3. Dahlgaards Tegnestues rådgivning ved byggeri i partnering

4. Lejerrådgivning

5. Investorrådgivning

 

 

0.1 Valg af samarbejdsform

I rådgivningens indledende fase bistår Dahlgaards Tegnestue klienten med henblik på at finde den for klienten optimale samarbejdsform, herunder beskrivelse af fordele og ulemper ved de enkelte rådgivnings-

og entrepriseformer i forhold til opgaven.

 

Særligt for de beskrevne samarbejdsmodeller 1-3

er rådgivningens indledende ydelser nært sammenfaldende,

hvorfor klienten ikke på forhånd skal have

valgt under hvilken form, opgaven skal gennemføres.

Klientens valg af samarbejdsform bør ske

senest ved afslutning og godkendelse af idéoplæg.

 

0.2 Private og offentlige byggeopgaver

Samarbejdsmodellerne kan principielt anvendes

både for private og for offentlige byggeopgaver.

 

Offentlige byggeopgaver skal gennemføres i overensstemmelse

med de særlige love og bestemmelser,

der gælder for opgaven. Udbudslovgivningen,

herunder EU direktiverne har i den forbindelse

særlig betydning og medfører en række

særlige udbudskrav. For partnering henvises der

i den forbindelse til vejledninger herom, herunder

”Partnering i praksis”.

 

For private byggeopgaver er der ikke krav om udbud,

og valg af samarbejdsparter vil i en række

tilfælde ske uden udbud.

 

Ydelsesbeskrivelsen kan anvendes såvel ved nybyggeri

som ved ombygning eller renovering.

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

0.3 Afgrænsning

Ydelsesbeskrivelsen indeholder en række ydelser,

der er sammenfaldende med ydelser jf. ydelsesbeskrivelse

for Byggeri og Planlægning, 2002.

 

Ved opgavens tilrettelæggelse skal Dahlgaards Tegnestue sammen med klienten sikre, at ydelserne fordeles naturligt mellem alle involverede parter, herunder klient, bygherrerådgiver, rådgivere og

entreprenører og, at der ikke sker overlapning.

 

For alle samarbejdsmodeller gælder, at kontraktretlige

forhold varetages af klienten og/eller dennes

juridiske rådgiver.

 

0.4 Aftale

Når klienten har valgt samarbejdsform, kan ydelsesbeskrivelsen

danne grundlag for bygherrerådgivningsaftalen

om opgaven. I aftalen tages stilling til ydelsens omfang, herunder eventuelle ydelser i forbindelse med kapitel 6, Andre ydelser.

 

For hver opgave må Dahlgaards Tegnestues ydelser således sammensættes i forhold til klientens behov, opgavens karakter og klientens organisation, og kan omfatte hele projektforløbet eller enkelte projektfaser.

 

 

(kilde: Ydelsesbeskrivelser – Bygherrerådgivning, december 2003)

 

 

 

 

                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsbyggeri

 

 

 

 

God arkitektur er velfungerende, passer omgivelserne, udnytter den eksisterende viden og teknik, er tidssvarende, meningsfuld og forståelig

 

 

 

 

 

 

Institutioner
 

 

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

 

 

Daginstitutioner

 

 

 

I god arkitektur svarer materialer til husets idé og konstruktion, og de er tænkt i sammenhæng, dvs. de passer til hinanden. Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter.

 

 

Folkeskoler

 

 

 

 
 
 
 
Øvrige offentlige opgaver

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter