Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekthonorar Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

 

Honorar, ydelser og ansvarsområder i projektforløb

Rev. 10 af 01.05.2021

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

    

Arkitektens honorar er ofte mindre, end de ekstra udgifter der kan opstå i dit byggeri uden brug af arkitekt.

 

Arkitekten kan give dig økonomiske fordele ved at forenkle dine idéer og komme med nye idéer.

 

Arkitekten kan skabe inspirerende omgivelser og trivsel, så dit byggeri får større værdi.

 

Arkitekten kan styre forløbet i byggeprocessen, så du undgår økonomiske lussinger.

 

Arkitekten kan sikre, at du overholder alle krav til dit byggeri og varetage dine interesser overfor myndigheder og håndværkere, så du ikke får bøvl med uforudsete udgifter.

 

 

 

Faste samarbejdspartnere ved byggeopgaver for private

Ved opgaver for private har Dahlgaards Tegnestue valgt udelukkende, at samarbejde med grupper af entreprenører som

vi kender, og som vi har gennemført mange byggeopgaver sammen med. De grupper vi samarbejder med dækker som

os Fyn, Tåsinge og Langeland. Mod et mindre tillæg kan vi også arbejde på øerne i det Sydfynske Øhav. Vi vil helst

ikke arbejde længere væk, men kan dog overtales. Alle grupper er påpasselige, med at komme med det rigtige tilbud og

med at gøre opgaven til en succes for kunden - Det er deres stil, men de vil jo også gerne have opgaver fremover fra

Dahlgaards Tegnestue. Hvis vi sammen med kunden vurderer, at et tilbud er for højt, spørger vi én af de andre grupper

om en kontrolpris. Ofte tager vi en entreprenørgruppe med allerede i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslaget.

Hermed sikrer vi, at skitserne kører i den rigtige retning i forhold til budgettet. Når skitseforslaget er færdigt, kan vi få et

økonomisk overslag, der næsten er bindende.

 

 

Konkurrencedygtigt honorar

Håndværkerudgifterne giver et godt billede af projektets sværhedsgrad, og ud fra det har vi sammensat vores honorar.

Det angivne honorar er fastlagt ud fra mange års erfaring med private byggeopgaver. Procentsatsen er højest ved de

små opgaver, og flader ud jo større opgaven er. Det samlede honorar ved et almindeligt parcelhus vil eksempelvis være omkring 10 %

 

 

 

 

Ydelsespakke 1. Første møde

 

Honorar

 • Fordeling: Arkitekt 100 %, Ingeniør 0 %
 • Honoraret ved det første møde er gratis, når der bliver lavet rådgivningsaftale om et videre forløb. Hvis det første møde ikke resulterer i en rådgivningsaftale bliver honoraret for det første møde beregnet efter medgået tid. Kørsel i bil beregnes ligeledes efter medgået tid til samme timepris. Timeprisen er pr. 01.05.2021 kr. 796,- + moms

 

Bygherre

 • Boligejeren har forberedt hvilke ønsker, drømme og behov der ligger til grund for henvendelsen til arkitekten
 • Endvidere forventninger til økonomi og tidsplan
 • Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger af hus og grund, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

 

Arkitekt

 • Kommer med en vurdering af om bygherrens ønsker kan realiseres indenfor de økonomiske rammer
 • Redegør for den kommende proces frem til aflevering af projektet fra entreprenøren
 • Kommer med tanker om forskellige retninger for opgavens løsninger
 • Redegør for rådgiverhonorar og a conto betalinger frem til aflevering

 

Ingeniør

 • Ingen ydelser

 

Entreprenør

 • Ingen ydelser

  

 

 

Ydelsespakke 2. Skitseforslag

 

Honorar

 • Fordeling: Arkitekt 100 %, Ingeniør 0 %

  

Bygherre

 • Alle ydelser vedrørende grundkøb, finansiering og juridiske forhold.
 • Redegørelse for krav og ønsker til projektet.
 • Redegørelse for ønskede justeringer i forhold til det foreliggende.

 

Arkitekt

 • Arkitekten har forhåndsdialog med myndigheder omkring realisering af byggeri det pågældende sted
 • Sikrer som udgangspunkt nødvendig registrering/opmåling, så skitseforslag kan udføres på et realistisk grundlag
 • Sikrer sammen med bygherren, at relevante data og lovgrundlag for ejendommen er fremskaffet
 • Sikrer at boligejeren får et egentligt beslutningsgrundlag for at iværksætte et byggeprojekt.
 • Arkitekten udarbejder derfor en eller flere tegninger (skitser), der viser, hvordan projektet kan løses
 • Arkitekten redegør for det overordnede materialevalg
 • Arkitekten vurderer prisniveauet på skitseforslaget
 • Arkitekten udarbejder oplæg til budget
 • Arkitekten informerer boligejeren om særlige forhold ved projektet, f.eks. vedrørende materialevalg, energiforhold, byggetilladelse mm.
 • Granskning / risikoanalyse (hvad kan gå galt)

 

Ingeniør

 • Ingen ydelser

 

Entreprenør

 • Entreprenøren bliver evt. inddraget til vurdering af prisniveau

 

 

Ydelsespakke 3. Myndighedsgodkendelser

 

Honorar

 • Fordeling: Arkitekt 25 %, Ingeniør 75 %

  

 

Bygherre

 • Udsteder fuldmagt til ingeniør, der varetager bygherrens interesser i forhold til byggeansøgningen
 • Betaler kommunens byggesagsgebyr
 • Betaler evt. omkostninger i forbindelse med screening, fjernelse og deponering af farligt byggeaffald 

 

Arkitekt

 • Holder bygherren orienteret

 

Ingeniør

 • Indhenter byggetilladelse
 • Øvrige tilladelser fra myndigheder
 • Forestår varmetabsberegninger
 • Forestår statiske beregninger
 • Indsender dokumentation ved byggeriets afslutning
 • Brandteknisk dokumentation
 • Statisk dokumentation
 • Dokumentation af tekniske forhold

 

Entreprenør

 • Indsender afløbsinstallationer

  

 

 

Ydelsespakke 4. Byggeaftaler

 

Honorar

 • Fordeling: Arkitekt 75 %, Ingeniør 25 %

  

 

Bygherre

 • Afholder udgifter til jordbundsundersøgelser
 • Afholder udgifter til landinspektør
 • Tegner entrepriseforsikring (all risk) hvor også entreprenøren er sikret, hvis der sker tyveri fra byggepladsen

 

Arkitekt

 • Det godkendte skitseforslag justeres, så entreprenørens tilbud kan holdes indenfor det besluttede budget
 • Inden udarbejdelse af kontrakt afholdes møde omkring det afgivne tilbud. Her deltager bygherre, rådgiver og entreprenører. Alle tvivlsspørgsmål i tilbuddet afklares og poster præciseres yderligere. Rådgiveren udarbejder notat fra mødet. Notatet indeholder også evt. forudgående mailkorrespondance. Notatet indgår i entreprisekontrakten med prioritet forud for det afgivne tilbud. Evt. økonomiske konsekvenser af notatet bestemmes og indgår ligeledes i entreprisekontrakten.
 • Opdaterer byggeriets budget, så der er styr på de samlede udgifter inden bygherren underskriver entreprisekontrakten.
 • Udarbejder entreprisekontrakt
 • Kontrollerer at sikkerhedsstillelser er udfærdiget
 • Budget opdateres

 

Ingeniør

 • Redegørelse for konstruktioner
 • Foreløbige vurderinger af vinduesarealer og isoleringstykkelser med henblik på korrekt prissætning
 • Foreløbige vurderinger af statiske forhold med henblik på korrekt prissætning

 

Entreprenør

 • Entreprenøren afgiver tilbud som beskrivende tilbudsliste med en afklarende tekst til de enkelte poster. I tilbuddet indgår hovedentreprisetillæg
 • Entreprenøren sikrer den nødvendige projektering af installationer
 • Byggeskadeforsikring
 • Energimærkning
 • Trykprøvning
 • Udgift til sikkerhedsstillelse

 

 

Fase 5. Byggestyring

 

Honorar

 • Fordeling: Arkitekt 25 %, Ingeniør 75 %

 

  

Bygherre

 • Godkender materialevalg
 • Sikrer, at evt. projektændringer besluttes så der ikke sker forlængelse af tidsplanen
 • Sikrer betaling af løbende a conto begæringer

 

Arkitekt

 • Sikrer byggeriets arkitektoniske kvalitet
 • Koordinerer bygherrebeslutninger med ingeniør
 • Holder bygherren løbende orienteret

 

 

 

Ingeniør

 • Sikrer byggeriets tekniske kvalitet
 • Koordinerer konstruktioner med entreprenører
 • Sikrer dokumentation af kvalitet
 • Sikrer, at entreprenørerne dokumenterer fastlagte krav
 • Opdaterer tegningsmateriale
 • Udarbejder aftalesedler
 • Anviser entreprenørens a conto begæringer
 • Sikrer at gældende projektmateriale ligger på Dropbox
 • Afholder afleveringsforretning
 • Afholder 1 års eftersyn
 • Afholder 5 års eftersyn

 

Entreprenør

 • Koordinerer alle byggearbejder
 • Sikrer fremdrift og tidsplan
 • Koordinerer opståede problemer og evt. projektændringer med ingeniør og arkitekt
 • Sikrer byggepladsens drift og vedligehold
 • Dokumenterer stikprøvekontrol af alle bygningsdele
 • Sikrer at byggematerialer ikke op fugtes
 • Varetager sikkerhed og sundhed på byggepladsen
 • Sikrer stadeopgørelse ved alle a conto begæringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter