Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekthonorar Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

Honorar til arkitekt

Rev 08 af 28.12.2019

  

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

   

Arkitektens honorar er ofte mindre, end de ekstra udgifter der kan opstå i dit byggeri uden brug af arkitekt.

 

Arkitekten kan give dig økonomiske fordele ved at forenkle dine idéer og komme med nye idéer.

 

Arkitekten kan skabe inspirerende omgivelser og trivsel, så dit byggeri får større værdi.

 

Arkitekten kan styre forløbet i byggeprocessen, så du undgår økonomiske lussinger.

 

Arkitekten kan sikre, at du overholder alle krav til dit byggeri og varetage dine interesser overfor myndigheder og håndværkere, så du ikke får bøvl med uforudsete udgifter.

 

 

 

 

Faste samarbejdspartnere ved byggeopgaver for private

Ved opgaver for private har Dahlgaards Tegnestue valgt udelukkende, at samarbejde med grupper af entreprenører som

vi kender, og som vi har gennemført mange byggeopgaver sammen med. De grupper vi samarbejder med dækker som

os Fyn, Taasinge og Langeland. Mod et mindre tillæg kan vi også arbejde på øerne i det Sydfynske Øhav. Vi vil helst

ikke arbejde længere væk, men kan dog overtales. Alle grupper er påpasselige, med at komme med det rigtige tilbud og

med at gøre opgaven til en succes for kunden - Det er deres stil, men de vil jo også gerne have opgaver fremover fra

Dahlgaards Tegnestue. Hvis vi sammen med kunden vurderer, at et tilbud er for højt, spørger vi én af de andre grupper

om en kontrolpris. Ofte tager vi en entreprenørgruppe med allerede i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslaget.

Hermed sikrer vi, at skitserne kører i den rigtige retning i forhold til budgettet. Når skitseforslaget er færdigt, kan vi få et

økonomisk overslag, der næsten er bindende.

 

Konkurrencedygtigt honorar

Vi kan hyres til nedenstående faser efter behov. Vi vil dog stærk anbefale, at vi får lov til at tage os af alle faser, da det

giver det bedste resultat og et problemfrit forløb.

Håndværkerudgifterne giver et godt billede af projektets sværhedsgrad, og ud fra det har vi sammensat vores honorar.

Det angivne honorar er fastlagt ud fra mange års erfaring med private byggeopgaver. Procentsatsen er højest ved de

små opgaver, og flader ud jo større opgaven er. Det samlede honorar ved et almindeligt parcelhus vil således være

under 10 %

 

 

Ikke indregnet i rådgiverhonorar:

  • Landinspektør
  • Jordbundsundersøgelser
  • Byggeskadeforsikring
  • All-risk forsikring
  • Byggesagsgebyr
  • Energimærkning og Blow-door test

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

 

Fase 1. Første møde (fast honorar kr. 1.250,-)

Formålet med den første fase er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt.

Derfor mødes boligejeren med arkitekten og drøfter overordnet ønsker og behov samt forventninger til økonomi og

tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger af hus og grund, lokalplan,

servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan

dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der

er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere om der er basis for at gå videre med projektet. I givet fald udarbejder arkitekten en rådgivningsaftale, der underskrives af begge parter.

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

 

Fase 2. Skitseforslag

 

 

Formålet med denne fase er, at boligejeren får et egentligt beslutningsgrundlag for at iværksætte et byggeprojekt.

Arkitekten udarbejder derfor en eller flere tegninger (skitser), der viser, hvordan projektet kan løses, samt et overslag

over de forventede samlede omkostninger for projektet. Endvidere informerer arkitekten boligejeren om særlige forhold

ved projektet, f.eks. vedrørende materialevalg, energiforhold, byggetilladelse mm.

Med tegnestuens tætte samarbejde med entreprenører, kan vi allerede på skitsestadiet få et næsten bindende

økonomisk overslag.

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

  

Fase 3. Myndighedsgodkendelser

 

 

Formålet med denne fase er at få myndighedernes godkendelse af byggeprojektet, når dette er påkrævet. Bygherren giver arkitekten fuldmagt til at søge om de nødvendige myndighedsgodkendelser for gennemførelse af projektet.

Arkitekten udarbejder målfaste tegninger, så myndighederne kan se, at projektet overholder reglerne om

bebyggelsesprocent og –højde, afløbsforhold samt afstand til skel. Endvidere skal arkitekten beskrive overfor

myndighederne, hvorvidt projektet kræver dispensation fra lovgivningen.

I denne fase lader arkitekten det tilknyttede ingeniørfirma udarbejde de nødvendige varmetabsberegninger og husets

statiske beregninger, hvor bærende konstruktioner fastlægges.

Efter byggeriets afslutning sørger arkitekten for den omfattende dokumentation for byggeriets gennemførelse, som

kommunen kræver for at færdigmelde byggeriet.

Hvis en ombygning ikke ændrer på ejendommens BBR kræves der ikke byggetilladelse. Honoraret for fasen kan dog

ikke undgås ved disse sager, da rådgivningsforløbet er den samme. Ved specielle forhold kan der ved disse sager ske en reduktion af honoraret efter nærmere aftale.

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

Fase 4. Byggeaftaler

 

 

Formålet med denne fase er at indgå entreprisekontrakt med entreprenørgruppen, hvor ydelser, pris og tidsplan

fastlægges.

 

Tegninger: Der udarbejdes de nødvendige tegninger og beskrivelser for sikring af utvetydighed i arbejdets omfang.

 

Tilbud: Entreprenøren afgiver tilbud ud fra beskrivende tilbudsliste med en afklarende tekst til de enkelte poster. I

tilbuddet indgår hovedentreprisetillæg, evt. byggeskadeforsikring, udgift til evt. energimærkning og trykprøvning samt

udgift til sikkerhedsstillelser. Udgifter til landinspektør, jordbundsundersøgelser, entrepriseforsikring og evt.

byggesagsgebyr i forbindelse med byggeansøgning indgår ikke i entreprenørens tilbud.

 

Notat: Inden udarbejdelse af kontrakt afholdes møde omkring det afgivne tilbud. Her deltager bygherre, rådgiver og

entreprenører. Alle tvivlsspørgsmål i tilbuddet afklares og poster præciseres yderligere. Rådgiveren udarbejder notat fra

mødet. Notatet indeholder også evt. forudgående mailkorrespondance. Notatet indgår i entreprisekontrakten med

prioritet forud for det afgivne tilbud. Evt. økonomiske konsekvenser af notatet bestemmes og indgår ligeledes i

entreprisekontrakten.

 

Budget: Rådgiveren opdaterer byggeriets budget, så der er styr på de samlede udgifter inden bygherren underskriver

entreprisekontrakten.

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

Fase 5. Byggestyring

 

  

Formålet med denne fase er gennemførelse af projektet i samarbejde med entreprenørgruppen.

Arkitekten varetager typisk opgaven som byggeleder og styrer dermed tidsplan og økonomi for boligejeren. Arkitekten

leder byggemøderne med entreprenørgruppen og afklarer eventuelle spørgsmål, der måtte opstå undervejs.

Arkitekten fører endvidere tilsyn med byggeriet og kontrollerer, at a conto betalinger til entreprenørerne svarer til de

udførte arbejder.

Når håndværkerne afslutter projektet, gennemgår arkitekten byggeriet for eventuelle mangler og kontrollerer, at disse

udbedres.

Efter byggeriets afslutning sørger arkitekten for den omfattende dokumentation for byggeriets gennemførelse, som

kommunen kræver for at færdigmelde byggeriet.

Både 1 og 5 år efter projektets gennemførelse sker der en gennemgang af byggeriet. Såfremt der her konstateres nye fejl, der stammer fra projektets gennemførelse, skal håndværkerne udbedre disse inden for garantien. Bygherren indkalder til disse møder.

 

 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter